Algemene voorwaarden Bootcamp Balance Company

Strippenkaart

 1. Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Er is een tien (10) strippenkaart en vijf (5) strippenkaart
 3. Een strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is van een 10 strippenkaart is vier (4) maanden na aankoop, een 5 strippenkaart is twee (2) maanden geldig na aankoop.
 4. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart worden opgeschort.
 5. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

Inschrijfgeld en betaling

 1. Een deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart.
 2. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
 3. Balance Company heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Deelname aan- en afgelasting van een bootcamp

 1. Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp training aan te melden. Balance Company gaat er vanuit dat de Deelnemer die zich niet heeft ingeschreven niet aanwezig zal zijn op de betreffende training.
 2. Een deelnemer kan zich tot uiterlijk een (1) uur voor aanvang van een Bootcamp nog afmelden. Zonder afmelding wordt van een Strippenkaart één (1) strip in rekening gebracht.
 3. Balance Company is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.
 4. Balance Company heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
 5. Buitengewone omstandigheden leveren voor Balance Company altijd overmacht op en ontheffen Balance Company van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Balance Company ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 6. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Balance Company is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.
 7. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Balance Company van de Bootcamp
 8. worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.
 2. Balance Company, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een Bootcamp.
 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Balance Company, haar medewerkers en trainers, is Balance Company niet aansprakelijk.
 4. Balance Company is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 5. Balance Company is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 6. Balance Company behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.
 7. Balance Company is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.
 8. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.